Privacy Verklaring

Massagepraktijk Engel, gevestigd aan Haagwinde 24, 3755 TA Eemnes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.massagepraktijkengel.nl
Haagwinde 24
3755TA Eemnes
+31 615941330

Persoonsgegevens die wij verwerken
Massagepraktijk Engel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Massagepraktijk Engel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou om onze diensten zo goed mogelijk op je af te kunnen stemmen en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
– leefstijl en gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Massagepraktijk Engel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om diensten zo goed mogelijke te kunnen afstemmen en leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Massagepraktijk Engel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Massagepraktijk Engel) tussen zit. Massagepraktijk Engel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

MS Excel en MS Word
Om de door uw verstrekte gegevens op te slaan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Massagepraktijk Engel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieΓ«n) van persoonsgegevens:
Naam en adres:
Zolang er diensten worden verleend aan betrokkene en daarna voor zolang wettelijk nodig is voor de administratie bij de Belastingdienst.
Telefoonnummer:
Zolang er diensten worden verleend aan betrokkene of er sprake is van betrokkenheid jegens Massagepraktijk Engel.
Geboortedatum:
Zolang er diensten worden verleend aan betrokkene.
Mailadres:
Zolang er diensten worden verleend aan betrokkene.
Beroep:
Zolang er diensten worden verleend aan betrokkene.
Leefstijl en gezondheid
Zolang er diensten worden verleend aan betrokkene.

Delen van persoonsgegevens met derden
Massagepraktijk Engel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Massagepraktijk Engel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Massagepraktijk Engel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naarΒ info@massagepraktijkengel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Massagepraktijk Engel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Massagepraktijk Engel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@massagepraktijkengel.nl